Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 27 września 2022 00:29
Przeczytaj:
Reklama
Reklama Senator RP Beniamin Godyla

Regulamin portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info oraz Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko oraz adres, ale też adres e-mail czy IP zapisywane w plikach cookies. Tej technologii używamy również na portalu Lokalna24.pl.

Wszelkie pozyskiwane w ten sposób dane przetwarzane są tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO. Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jak policja czy prokuratura.

Jako administrator danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań.

Zgodnie z RODO każdy, kto udzielił lub udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych może ja w każdej chwili wycofać. Przysługuje także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal Internetowy www.tygodnikziemiopolskiej.info udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę BASTECH SP. Z O.O. z siedzibą na ul. Sienkiewicza 9 , w Krapkowicach zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100301, kapitał zakładowy 50.000, NIP 7561004393, REGON 531029432, zwaną dalej Usługodawcą lub Portalem www.tygodnikziemiopolskiej.info

2. Portal Internetowy www.tygodnikziemiopolskiej.info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego www.tygodnikziemiopolskiej.info działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

a) w domenie internetowej www.tygodnikziemiopolskiej.info i jej subdomenach;

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego www.tygodnikziemiopolskiej.info poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego www.tygodnikziemiopolskiej.info. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym www.tygodnikziemiopolskiej.info.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego www.tygodnikziemiopolskiej.info Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

1. Portal Internetowy www.tygodnikziemiopolskiej.info - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki BASTECH SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą na ul. Sienkiewicza 9 w Krapkowicach i dostępna pod adresem www.tygodnikziemiopolskiej.info lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują spółce BASTECH SPÓŁKA Z O.O.

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info oraz Usług dostępnych w Portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info;

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu www.tygodnikziemiopolskiej.info serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują spółce Bastech Sp. z o.o.;

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z  tygodnikziemiopolskiej.info na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez tygodnikziemiopolskiej.info lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, infografiki, materiały video, materiały dźwiękowe, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU tygodnikziemiopolskiej.info

1. W ramach Portalu tygodnikziemiopolskiej.info Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe tygodnikziemiopolskiej.info lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy (szczególnie komentarzy zamieszczanych na forum);

c) śledzić wyniki głosowań przeprowadzanych za pomocą sms i sondy internetowej (wykorzystującej pliki cookies), które wyświetlane są na stronach portalu;

e) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

f) korzystać z serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

g) korzystać z Serwisu ogłoszeń drobnych

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu tygodnikziemiopolskiej.info w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu tygodnikziemiopolskiej.info

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info jest bezpłatne.

6. W Portalu tygodnikziemiopolskiej.info prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu tygodnikziemiopolskiej.info i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem tygodnikziemiopolskiej.info prosimy kierować na adres: [email protected] 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal tygodnikziemiopolskiej.info oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu tygodnikziemiopolskiej.info oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu tygodnikziemiopolskiej.info lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając treści w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu tygodnikziemiopolskiej.info i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU tygodnikziemiopolskiej.info 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu tygodnikziemiopolskiej.info zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu tygodnikziemiopolskiej.info

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info treści, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu tygodnikziemiopolskiej.info treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu tygodnikziemiopolskiej.info, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu tygodnikziemiopolskiej.info, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu tygodnikziemiopolskiej.info;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu tygodnikziemiopolskiej.info w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU tygodnikziemiopolskiej.info

1. Do korzystania z Usług w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu tygodnikziemiopolskiej.info. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat cookies opisane są w Polityce w sprawie Cookies, z którą ma obowiązek zapoznać się każdy Użytkownik Portalu tygodnikziemiopolskiej.info.

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BASTECH Sp. z o.o., z siedzibą na ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres BASTECH Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 9 47-300 Krapkowice  z dopiskiem na kopercie „DANE OSOBOWE” lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: [email protected] , w temacie wpisując „DANE OSOBOWE”. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu tygodnikziemiopolskiej.info przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu tygodnikziemiopolskiej.info.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected]  (w temacie wpisując słowo „REKLAMACJA”) lub listownie na adres: Bastech Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 9 47-300 Krapkowice (z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”).

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej, poważne awarie techniczne itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu tygodnikziemiopolskiej.info wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych portalu tygodnikziemiopolskiej.info

4. Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU 


Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem tygodnikziemiopolskiej.info

 

Polityka w sprawie Cookies

  1. Wprowadzenie

Portal tygodnikziemiopolskiej.info, na którym znajduje się link do niniejszej Polityki w sprawie Cookies (dalej „Portal”), zarządzany jest przez spółkę Bastech Sp. z o.o. Polityka w sprawie Cookies zawiera dodatkowe informacje na temat tego, co robimy (i czego nie robimy) z informacjami pozwalającymi na ustalenie Państwa tożsamości oraz przedstawia nasze podejście do istotnej kwestii ochrony Państwa prywatności.

W poniższej Polityce w sprawie Cookies opisujemy technologie stosowane w naszym Portalu, jak również wyjaśniamy, do czego te technologie (pliki) służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich usług naszego Portalu. Z tego względu wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Mogą Państwo uniknąć niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, jednak należy wówczas liczyć się z tym, że nie wszystkie usługi oferowane przez nasz Portal będą działały lub niektóre z nich będą działały w pełni prawidłowo.

2. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookies są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Pliki cookies stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).

3. Własne i zewnętrzne pliki cookies

Są dwa typy plików cookies: własne – umieszczane w Państwa urządzeniu za pośrednictwem Portalu – dotyczą Portalu, na którym zostały utworzone.

Ponadto, umieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu umożliwiamy również podmiotom zewnętrznym. Pliki cookie innych firm – tzw. zewnętrzne, pochodzą z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów (np. reklam lub grafik) umieszczonych na danej stronie. Dzięki zewnętrznym plikom cookies witryna może wysyłać Państwu pliki cookies, których zadaniem jest na przykład sprawić, aby reklamy bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika.

Własne i zewnętrzne pliki cookies różnią się podmiotem, który je wysyła. Co prawda umożliwiamy podmiotom zewnętrznym wchodzenie na Portal w celu umieszczania plików cookies w urządzeniach użytkowników, jednak nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki ani nie zachowujemy dostępu do tych danych. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności.

4. Tymczasowe i trwałe pliki cookie

Pliki cookie dzielą się na własne i zewnętrzne w zależności od podmiotu, który zarządza umieszczeniem ich po raz pierwszy w Państwa urządzeniu, a na tymczasowe i trwałe w zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu. Nasz Portal może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookies tymczasowe, jak i trwałe.. Pliki cookies tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Pliki cookies trwałe są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki.

5. Cel wykorzystywania plików cookies

Nasz Portal może wysyłać do Państwa pliki cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach. Cele te głównie obejmują:

  • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Portalu;
  • uproszczenie korzystania z Portalu;
  • autoryzację Użytkownika Portalu;
  • zapewnienie wiarygodności niektórych usług, np. sondy internetowej;
  • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Portalu;
  • wykorzystywanie elementów pochodzących z serwisów społecznościowych (np.Facebook, You Tube);
  • - przesyłanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Pliki cookies wspomagają działanie Portalu i zostają umieszczone w Państwa urządzeniach, aby usprawnić korzystanie przez Państwa z Portalu i naszych serwisów.

6. Zewnętrzni usługodawcy i serwisy społecznościowe

Korzystamy z usług innych serwisów, które również wykorzystują pliki cookies. Oto uproszczony opis z przykładami ich działania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo ma stronach poszczególnych usługodawców lub portali społecznościowych.

6.1 YouTube: na naszym Portalu mogą znaleźć się treści z portalu YouTube, gdzie zamieszczamy dodatkowo materiały filmowe. W czasie gdy przeglądają Państwo nasz Portal z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa urządzenia kilka rodzajów plików cookies. O rodzajach serwowanych plików cookies i zbieranych informacjach można przeczytać w Polityce Prywatności portalu YouTube.

6.2 Facebook: Jeżeli użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku w trakcie korzystania z Portalu, Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookies zgodnie ze swoją polityką prywatności.

6.3 Zewnętrzni reklamodawcy: Zewnętrzni reklamodawcy przesyłają Państwu pliki cookies, które pomagają uatrakcyjnić reklamę i zorientować ją na Państwa potrzeby. Używają oni plików cookies do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa na podstawie transakcji zawartych za pośrednictwem Portalu, a następnie dopasowują reklamy do zainteresowań Państwa użytkownika. Pewna grupa podmiotów zewnętrznych reklamuje się na naszym Portalu lub korzysta z informacji zawartych w plikach cookies zamieszczonych na naszym Portalu. Udostępniając Portal podmiotom zewnętrznym w celu zamieszczenia plików cookies na urządzeniach użytkowników, nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczonymi przez pliki cookies, a także nie zachowujemy dostępu do takich danych.

6.4 Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookies, dotycząca korzystania przez Państwa z Portalu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Portalu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na Portalu dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

7. Zarządzanie plikami cookies:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Portalu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

NAPISZ DO NAS

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama